Merkwaardige producten » Kwadraat van som

De regel:

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2


Hoe kom je hieraan?

De standaardregel is:
(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd

Als we voor c en d ook a respectievelijk b kiezen, krijgen we:
(a + b)(a + b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2

Zie ook haakjes wegwerken.


Voorbeelden
1. (4x + 5)2 = (4x)2 + 2 · 4x · 5 + 52 = 16x2 + 40x + 25
2. (3z + 7)2 = (3z)2 + 2 · 3z · 7 + 72 = 9z2 + 42z + 49
3. (7x + 6y)2 = (7x)2 + 2 · 7x · 6y + (6y)2 = 49x2 + 84xy + 36y2