TTO Woordenlijst » Engels - Nederlands

Ga naar de Nederlands-Engels lijst.

Alle Engelse werkwoorden beginnen met het woordje 'to'.
Je vindt ze daarom in de lijst hieronder bij 'to ...'.

Engels Nederlands
absolute number absoluut getal
acute angle scherpe hoek
acute-angled triangle scherphoekige driehoek
altitude hoogtelijn
amplitude amplitude
angle hoek
angle at the centre middelpuntshoek
angle at the circumference omtrekshoek
angle bisector bissectrice/deellijn
angle of elevation hellingshoek
apex angle tophoek
approximation benadering
arc cirkelboogje
arc boog
area oppervlakte
arm (of an angle) been (van een hoek)
asymptote asymptote
axis (mv = axes) as
axis of symmetry symmetrieas
balance method balansmethode
bar chart staafdiagram (histogram)
base grondtal (van een macht)
base grondvlak
base angles basishoek
binomial tweeterm
boundary point randpunt
box plot boxplot
brackets haakjes
branches (of a tree diagram) takken (van een boomdiagram)
break-even point omslagpunt
centre (of a circle) middelpunt
centroid zwaartepunt
circle cirkel
circumcircle omgeschreven cirkel
circumference of a circle omtrek van een cirkel
class interval klasse
class boundaries klassengrenzen
class width klassenbreedte
common factor gemeenschappelijke factor
compound solid samengestelde figuur
cone kegel
constant constant
constant of proportionality evenredigheidsconstante
coordinate system assenstelsel
coordinates coördinaten
corresponding angles overeenkomstige hoeken
corresponding sides overeenkomstige zijden
cosine cosinus
counterexample tegenvoorbeeld
cross products kruisproducten
cross-section doorsnede
cube kubus
cube root derdemachtswortel
cuboid balk
cumulative frequency graph somfrequentie-grafiek
cumulative frequency table somfrequentie-tabel
cylinder cilinder
decimal number kommagetal
definition defenitie
degree graad
denominator noemer
dependent variable afhankelijke variabele
diagonal diagonaal
diameter diameter (middellijn)
difference function verschilfunctie
difference graph verschilgrafiek
directly proportional recht evenredig
discriminant discriminant
distance afstand
dividend deeltal
divisible deelbaar
divisor deler
domain domein
downward opening parabola bergparabool
edge ribbe
enlargement vergroting
equation vergelijking
equilateral gelijkzijdig(e)
exponent exponent
exponential exponentieel
exponential function exponentiële functie
F-angles F-figuur
face grensvlak
factor factor
family of functions familie van functies
family of graphs bundel van grafieken
formula formule
fraction breuk
fractional function gebroken functie
frequency frequentie
frequency table with
grouped data  
 frequentietabel met
klassenindeling
frequency polygon lijndiagram
front-elevation vooraanzicht
full turn volle hoek
function functie
function notation functievoorschrift
gradient hellingsgetal
graph grafiek
grid point roosterpunt
growth factor groeifactor
hyperbola hyperbool
hypotenuse langste zijde (schuine zijde)
image functiewaarde
incircle ingeschreven cirkel
independent variable onafhankelijke variabele
inequality ongelijkheid
initial amount beginhoeveelheid
interquartile range kwartielafstand
interval interval
interval notation intervalnotatie
inversely proportional omgekeerd evenredig
isosceles triangle gelijkbenige driehoek
kite vlieger
like terms gelijksoortige termen
line symmetry lijnsymmetrie
linear formula lineaire formule
linear graph lineaire grafiek
long diagonal lichaamsdiagonaal
lower quartile eerste kwartiel
mean gemiddelde
mean deviation from
the mean  
 gemiddelde afwijking van
het gemiddelde  
mean value (of a graph) evenwichtsstand
median mediaan (in statistiek)
median zwaartelijn (in meetkunde)
mid-parallel middenparallel
midpoint of a class klassenmidden
modal class modale klasse
mode modus (in statistiek)
multiplication table vermenigvuldigtabel
multiplication dot vermenigvuldigpunt
net uitslag
no point in common geen enkel punt
gemeenschappelijk  
number line getallenlijn
numerator teller
obtuse angle stompe hoek
obtuse-angled triangle stomphoekige driehoek
opposite angles overstaande hoek
opposite numbers tegengestelde getallen
order of operations volgorde bij berekeningen
origin oorsprong
orthocentre hoogtepunt
parabola parabool
parallel projection parallelprojectie
parallel evenwijdig
parallelogram parallellogram
parameter parameter
percent procent
perimeter omtrek
period periode
periodic graphs periodieke grafieken
perpendicular loodrecht
perpendicular bisector middelloodlijn
perspective drawing perspectieftekening
pictogram beelddiagram
pie chart cirkeldiagram
point of intersection snijpunt
point symmetry puntsymmetrie
power macht
power function machtsfunctie
prime number priem getal
prism prisma
probability kans
probability experiments kansexperimenten
product product
proof bewijs
propostion vermoeden
pyramid piramide
Pythagoras' theorem stelling van Pythagoras
quadrant kwadrant
quadratic equation kwadratische vergelijking
quadratic formula kwadratische formule
the quadratic formula abc-formule
quadrilateral vierhoek
radius (mv = radii) straal
random numbers toevalsgetallen
range (in statistics) spreidingsbreedte
range (of a function) bereik
ratio verhouding
ratio table verhoudingstabel
rectangle rechthoek
reflection symmetry spiegelsymmetrie
relation verband
relative number relatief getal
rhombus ruit
right angle rechte hoek
right-angled triangle rechthoekige driehoek
rotation symmetry draaisymmetrie
rule of thumb vuistregel
sample steekproef
scale schaal
scale stapgrootte
scale factor vergrotingsfactor
scientific notation wetenschappelijke notatie
sector sector
shape vorm
shorter sides rechtshoekszijden
side-elevation zijaanzicht
similar figures gelijkvormige figuren
simultanious equations stelsel vergelijkingen
sine sinus
solid ruimtefiguur
solution oplossing
sphere bol
square kwadraat
square vierkant
square root wortel
square root function wortelfunctie
sum function somformule
sum graph somgrafiek
standard notation standaardvorm
stem-and-leaf diagram steelbladdiagram
straight angle gestrekte hoek
systematically counting systematisch tellen
tangent tangens
term term
Thales' theorem stelling van Thales
theorem stelling
to add optellen
to add a fixed number optellen van een vast getal
to calculate berekenen
to check controleren
to compare vergelijken
to complete the square kwadraat afsplitsen
to construct construeren
to divide delen
to enclose inlijsten
to enlarge vergroten
to express q in terms of p q in p uitdrukken
to factorise ontbinden in factoren
to fall dalen
to find the square root worteltrekken
to multiply vermenigvuldigen
to raise to a power machtsverheffen
to rearrange a formula formule herschrijven
to reason in geometrie meetkundig redeneren
to reduce to zero op nul gelijkstellen
to rise stijgen
to round up/down afronden
to simplify vereenvoudigen
to simulate simuleren
to solve oplossen
to stretch parallel to the y-axis vermenigvuldigen ten
opzichte van de x-as  
to substitute substitueren
to subtract aftrekken
to take without replacement trekken zonder terugleggen
to touch raken
to translate (a graph) verschuiven (van een grafiek)
top-view bovenaanzicht
trapezium trapezium
tree diagram boomdiagram
trigonometric ratios goniometrische verhoudingen
trinomial drieterm
types of average centrummaten
unit eenheid
units of area oppervlaktematen
units of length lengtematen
units volume inhoudsmaten
upper quartile derde kwartiel
upward opening parabola dalparabool
value waarde
variable variabele
vertex top van een parabool
vertex (mv = vertices) hoekpunt
vertical translation verticaal verschuiven
view-line kijklijn
volume inhoud
y-intercept startgetal
Z-angles Z-hoeken
zigzag zaagtand