TTO Woordenlijst » Nederlands - Engels

Ga naar de Engels-Nederlands lijst.

zigzag
Nederlands English
abc-formule the quadratic formula
absoluut getal absolute number
afhankelijke variabele dependent variable
afronden to round up/down
afstand distance
aftrekken to subtract
amplitude amplitude
as axis (mv = axes)
assenstelsel coordinate system
asymptote asymptote
balansmethode balance method
balk cuboid
basishoek base angle
beelddiagram pictogram
been (van een hoek) arm (of an angle)
beginhoeveelheid initial amount
benadering approximation
bereik range (of a function)
berekenen to calculate
bergparabool downward opening parabola
bewijs proof
bissectrice angle bisector
bol sphere
boog arc
boomdiagram tree diagram
bovenaanzicht top-view
boxplot box plot
breuk fraction
bundel van grafieken family of graphs
centrummaten types of average
cilinder cylinder
cirkel circle
cirkelboogje arc
cirkeldiagram pie chart
constant constant
construeren to construct
controleren to check
coördinaten coordinates
cosinus cosine
dalen to fall
dalparabool upward opening parabola
deler divisor
deelbaar divisible
deellijn angle bisector
deeltal dividend
definitie definition
delen to divide
derde kwartiel upper quartile
derdemachtswortel cube root
diagonaal diagonal
diameter (middellijn) diameter
discriminant discriminant
domein domain
doorsnede cross-section
draaisymmetrie rotation symmetry
drieterm trinomial
eenheid unit
eerste kwartiel lower quartile
evenredigheidsconstante constant of proportionality
evenwichtsstand mean value (of a graph)
evenwijdig parallel
exponent exponent
exponentieel exponential
exponentiële functie exponential function
F-hoeken F-angles
factor factor
familie van functies family of functions
formule formula
formule herschrijven to rearrange a formula
frequentie frequency
frequentietabel met
klassenindeling  
 frequency table with
grouped data  
functie function
functievoorschrift function notation
functiewaarde image
gebroken functie fractional function
geen enkel punt
gemeenschappelijk  
 no point in common
gelijkbenige driehoek isosceles triangle
gelijksoortige termen like terms
gelijkvormige figuren similar figures
gelijkzijdig(e) equilateral
gemeenschappelijke factor common factor
gemiddelde mean
gemiddelde afwijking van
het gemiddelde  
 mean deviation from
the mean
gestrekte hoek straight angle
getallenlijn number line
goniometrische verhoudingen trigonometric ratios
graad degree
grafiek graph
grensvlak face
groeifactor growth factor
grondtal base
grondvlak base
haakjes brackets
hellingsgetal gradient
hellingshoek angle of elevation
hoek angle
hoekpunt vertex (mv = vertices)
hoogtelijn altitude
hoogtepunt orthocentre
hyperbool hyperbola
ingeschreven cirkel incircle
inhoud volume
inhoudsmaten units of volume
inlijsten to enclose
interval interval
intervalnotatie interval notation
kans probability
kansexperimenten probability experiments
kegel cone
kijklijn view-line
klasse class interval
klassenbreedte class width
klassengrenzen class boundaries
klassenmidden midpoint of the class
kommagetal decimal number
kruisproducten cross products
kubus cube
kwadraat square
kwadraat afsplitsen to complete the square
kwadrant quadrant
kwadratische formule quadratic formula
kwadratische vergelijking quadratic equation
kwartielafstand interquartile range
langste zijde (schuine zijde) hypotenuse
lengtematen units of length
lichaamsdiagonaal long diagonal
lijndiagram frequency polygon
lijnsymmetrie line symmetry
lineaire formule linear formula
lineaire grafiek linear graph
loodrecht perpendicular
macht power
machtsfunctie power function
machtsverheffen to raise to a power
mediaan (in statistiek) median
meetkundig redeneren to reason in geometry
middelloodlijn perpendicular bisector
middelpunt centre (of a circle)
middelpuntshoek angle at the centre
middenparallel mid-parallel
modale klasse modal class
modus (in statistiek) mode
noemer denominator
omgekeerd evenredig inversely proportional
omgeschreven cirkel circumcircle
omslagpunt break-even point
omtrek perimeter
omtrek van een cirkel circumference of a circle
omtrekshoek angle at the circumference
onafhankelijke variabele independent variable
ongelijkheid inequality
ontbinden in factoren to factorise
oorsprong origin
op nul gelijkstellen to reduce to zero
oplossen to solve
oplossing solution
oppervlakte area
oppervlaktematen units of area
optellen to add
optellen van een vast getal to add a fixed number
overeenkomstige hoeken corresponding angles
overeenkomstige zijden corresponding sides
overstaande hoek opposite angles
parabool parabola
parallellogram parallelogram
parallelprojectie parallel projection
parameter parameter
periode period
periodieke grafieken periodic graphs
perspectieftekening perspective drawing
piramide pyramid
priemgetal prime number
prisma prism
procent percent
product product
puntsymmetrie point symmetry
q in p uitdrukken to express q in terms of p
raken to touch
randpunt boundary point
recht evenredig directly proportional
rechte hoek right angle
rechthoek rectangle
rechthoekige driehoek right-angled triangle
rechtshoekszijden shorter sides
relatief getal relative number
ribbe edge
roosterpunt grid point
ruimtefiguur solid
ruit rhombus
samengestelde figuur compound solid
schaal scale
scherpe hoek acute angle
scherphoekige driehoek acute-angled triangle
sector sector
simuleren to simulate
sinus sine
snijpunt point of intersection
somfunctie sum function
somfrequentie-grafiek cumulative frequency graph
somfrequentie-tabel cumulative frequency table
somgrafiek sum graph
spiegelsymmetrie reflection symmetry
spreidingsbreedte range (in statistics)
staafdiagram (histogram) bar chart
standaardvorm standard notation
stapgrootte scale
startgetal y-intercept
steekproef sample
steelbladdiagram stem-and-leaf diagram
stelling theorem
stelling van Pythagoras Pythagoras' theorem
stelling van Thales Thales' theorem
stelsel vergelijkingen simultanious equations
stijgen to rise
stompe hoek obtuse angle
stomphoekige driehoek obtuse-angled triangle
straal radius (mv = radii)
substitueren to substitute
symmetrieas axis of symmetry
systematisch tellen systematically counting
takken (van een boomdiagram) branches (of a tree diagram)
tangens tangent
tegengesteld getal opposite number
tegenvoorbeeld counterexample
teller numerator
term term
toevalsgetallen random numbers
top van een parabool vertex
tophoek apex angle
trapezium trapezium
trekken zonder terugleggen to take without replacement
tweeterm binomial
uitslag net
variabele variable
verband relation
vereenvoudigen to simplify
vergelijken to compare
vergelijking equation
vergroten to enlarge
vergroting enlargement
vergrotingsfactor scale factor
verhouding ratio
verhoudingstabel ratio table
vermenigvuldigen to multiply
vermenigvuldigen ten
opzichte van de x-as  
 to stretch parallel to the y-axis
vermenigvuldigpunt multiplication dot
vermenigvuldigtabel multiplication diagram
vermoeden proposition
verschilfunctie difference function
verschilgrafiek difference graph
verschuiven (van een grafiek) to translate (a graph)
verticaal verschuiven vertical translation
vierhoek quadrilateral
vierkant square
vlieger kite
volgorde bij berekenen order of operations
volle hoek full turn
vooraanzicht front-elevation
vorm shape
vuistregel rule of thumb
waarde value
wetenschappelijke notatie scientific notation
wortel square root
wortelfunctie square root function
worteltrekken to find the square root
Z-hoeken Z-angles
zaagtand 
zijaanzicht side-elevation
zwaartelijn median
zwaartepunt centroid